Stenlille jagtforening

Din lokale jagtforening

content13.png

Dagsorden/mødereferat

 
 
Generalforsamling torsdag den 24. september 2020

Referat:
40 deltagere i alt – heraf 33 stemmeberettigede
Der er d.d. 394 medlemmer i Stenlille Jagtforening

1. Velkomst v/ formanden
1. Valg af dirigent – Søren Gotfredsen
2. Valg af stemmetællere – Johnny Nielsen og Per T. Nielsen


2.
Formandens beretning – Bilag I


3.
Beretning fra de enkelte udvalg
1. Flugtskydning
Holdskydning blev aflyst
Fastelavnsskydning med kun 7 deltagere. Ærgerligt at der kommer så få

2. Hundeudvalg: Apporteringsprøve – Udvidet og almindelig - med deltagelse af 50 hunde,
Mini apporteringsprøve med 3 hold hunde fordelt over 3 matrikler
Hvalpe- unghunde-træning med deltagelse af 8 unghunde og 22 hvalpe.

3. Riffeludvalg: Alle arrangementerne er blevet aflyst pga. Corona med undtagelse af Holdskydning. Ved holdskydningen den 5/9 blev Stenlille nr. 3. Torben Hovmand blev bedste skytte fra Stenlille Jagtforening

4. Jagthorn: desværre nåede vi ikke at afslutte sæsonen pga. Cowid 19. Næste sæson starter op torsdag den 8/10

5. Jagttegnsudvalg: Ny underviser Dennis Bakke starter undervisning op den 1/12

6. Husudvalg: Det går godt. Huset bliver benyttet meget, men udlejningen har dog været aflyst ca. 30 gange hen over året.

7. TeamLady: En hyggelig social gruppe som mødes 4 gange om året til forskellige aktiviteter. Der er plads til flere.


4.
Regnskab v/ kassereren: Godkendt.


5. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag. Arne gjorde rede for et indslag fra Carl Aage Arnenstrøm, som gik på et ønske om en ekstra flagstang til et flag med foreningens logo. Der indkøbes ny flagstang.
Desuden en ide vedr. fisketuren om kun at booke de nødvendige pladser på en kutter. Der er generel stor tilfredshed med at foreningen lejer en hel kutter, så man ikke nødvendigvis står så tæt.

5a Uddeling af Jubilæumsnåle: 7 x 25 års medlemskab, 2 x 40 års medlemskab, 1 x 50 års
medlemskab til medlemme, som ikke deltog i generlforsamlingen.
På generalforsamlingen blev der udleveret jubilæumsnål til Christian Mikkelsen 25 år / Svend Erik Larsen 25 år / Bent Hejlesen 25 år / Lars Skærbæk 40 år / Jørgen Andersen 40 år / Kurt Christoffersen 40 år / Ole Sørensen 60 år


6. Valg til bestyrelsen

1. Arne Nielsen genvalgt
2. Dorit Hejlesen genvalgt
3. Lene Henriksen ej på valg
4. Leif Hansen ej på valg
5. Allan Pedersen ej på valg
6. Niels Riber Rasmussen Nyvalgt
7. Thomas Mathiesen Nyvalgt

Suppleanter: (vælges for et år af gangen)
Ingen ønskede at træde ind som suppleant


7. Valg til flugtskydningsudvalg:

1. Ole Holck ej på valg
2. Niels Rasmussen ej på valg
3. Per Pedersen genvalgt


8. Valg til hundeudvalg:

1. Arne Nielsen genvalgt
2. Carl Aage Arnenstrøm genvalgt
3. Per Pedersen ej på valg
4. Thomas Mathiesen nyvalgt


9. Valg til riffeludvalg:

1. Torben Hovmann ej på valg
2. Per T. Nielsen ej på valg
3. Mark Nielsen genvalgt
4. Flemming M. Petersen ej på valg
5. Finn Nielsen Nyvalgt


10. Valg til Jagthornsudvalg:

1. Johnny Nielsen genvalgt


11. Valg til Jagttegnsudvalg:

1. Dennis Bakke Nyvalgt
2. Arne Nielsen Nyvalgt


12. Valg til husudvalg:
Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1. Henrik Back ej på valg
2. Dorit Hejlesen genvalgt
3. Leif Hansen ej på valg
4. Lene Henriksen genvalgt
5. Ole Holck genvalgt


13. Valg ad revisorer:

1. Ingrid Christiansen ej på valg
2. Else Jeppesen genvalgt

Suppleant:
• Lis Tanderup ej på valg


14. Fastsættelse af kontingent.
Uændret


15. Eventuelt:
Ole Holck orienterer om uro i Jægerforbundet. En gruppe er i gang med at danne en ny jagtforening, og flere medlemmer melder sig angiveligt ud af jagtforeningen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.05

Dirigent: Søren Godtfredsen


Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 24/09-2020

Formand Arne Nielsen
Næstformand Thommas Mathisen
Kasserer Dorit Hejlesen
Sekretær Lene Henriksen
Bestyrelsesmedlem Leif Hansen
Bestyrelsesmedlem Allan Pedersen
Bestyrelsesmedlem Niels Riber Rasmussen

Sorø Jægerråd Niels Riber Rasmussen

Næste møde 19/10 kl. 19 med alle udvalg, hvor vi spiser smørrebrød sammen

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 07.september 2020 kl. 18:00
Afbud fra Johnny og Ole


1) Velkommen. Dagsorden godkendes.

2) Opfølgning på sidste referat
Country Fair i Hubertus huset den 11.-12. september er aflyst

3)
Runde:
Dorit: Kassen 3.953,50 Kr. Danske Bank: 136.276,74 Kr.
Foreningen har fået tilskud til ”tabt indtjening pga. aflyste arrangementer” sv.t. 50.850 kr. (Fremgår endnu ikke i årsregnskabet)
Allan: ingen bemærkninger
Lene: ingen bemærkninger
Leif: ingen bemærkninger
Arne: Vi er startet op med hundetræning i starten af august. Der var ca. 30 hvalpe. Lørdag den 5/9 var der hundeudstilling på området – Münsterlænder og Ruhåret.
Apporteringsprøve blev afholdt med over 50 deltagende hunde. Vi var færdig ved 18 tiden

4)
Jagttegnskursus: Dennis Bakke har bestået uddannelse som jagttegns underviser. Vi starter derfor undervisning første tirsdag i december. Vi sætter det på hjemmesiden og facebook samt i Jæger i november. Flemming og Arne støtter op omkring undervisningen i hvert fald første år. Johnny har endvidere lovet at bruge en aften eller to på at hjælpe.

5)
Generalforsamling: Ole og Johnny har valgt ikke at genopstille ved næste generalforsamling.

6)
Vil din jagtforening være vært for en ’Vild Middag’. Vi lader den ligge – vi ved heller ikke om muligheden kommer igen næste år.

7)
Program 2021 – Vi forespørger om vi kan lave portvinssmagning i 2021 den 17 marts sammen med Trofæaftenen.
Reguleringsteam: Claus Bomand, Niels Riber Rasmussen, Ole Holck

8)
Eventuelt: Der er 40 tilmeldte.

9)
Næste møde: Mandag den 19. oktober kl. 19 møde med bestyrelse og alle udvalgsmedlemmer

Revisorerne har gennemgået regnskabet.

 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 08. juni 2020 kl. 19:00
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Planlægning i forhold til: Sommerfest
5. Eventuelt
6. Næste møde – 14. september kl. 18.00 med gennemgang af regnskabet

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.

Ad 2)
Inspektions tur på området. Arne har sprøjtet for bjørneklo for ca. 10 dage siden. Dette bør gentages om ca. 14 dage. Johnny og Allan gør det næste gang.
Der skal klippes ned rundt omkring, så man kan køre med plæneklipperen uden problemer.
Remissen i bunden af området burde tyndes ud –de små birketræer bør fælles.

Ad 3)
Runde:
Dorit: Kassen Kr. 4.647,50 Danske Bank: Kr. 116.246,36
Bestyrelses ansvarsforsikring er etableret gennem Danmarks Jægerforbund – gratis
Der er søgt gennem Jægerforbundets pulje til støjdæmpning i det lille hus. Der er indhentet tilbud fra tømrer og elektriker – pris ca. 50.000 kr. i alt.
Dennis skal på kursus (jagttegnsundervisning) den 24/8.
”Sorø-ordningen” er i år rykket til 12. juni. Der er søgt som vanligt.
Der er søgt om tilskud til ”tabt indtjening pga. aflyste arrangementer”. Det forventes ikke, at vi kommer i betragtning.
Johnny: Har fået nyt arbejde med tre-holds-skifte. Det giver nogen udfordringer ikke at kende sin vagtplan ret langt ud i fremtiden.
Leif: Leif købte en “grisejagt” i Sverige ved sidste sommerfest. Har været afsted – en god tur. Henrik Højlund vil gerne donere en grisejagt mere. Denne udloddes ved julefrokosten
Ole: Hubertus huset afholder Countryfair den 11.-12. september 2020. “ To af foreningens regulerings jægere har p.t. skudt ca. 55 råger (kontakten sker gennem kommunen).
Foreslår at sælge den gamle plæneklipper og i stedet købe en brugt ”front-klipper”.
Arne: Intet udover det, der er taget til referat under andre punkter.
Vi skal have opsat plankeværk langs vejen ovenfor det store hus.
Allan: Ingen bemærkninger
Lene: Vi har en aftale om, at dagsordenen sendes ud 1 uge før bestyrelsesmødet. Derfor bedes I huske at sende evt. punkter til dagsordenen forinden.

Ad 4)
Vi rykker sommerfesten til 11/7. Allan melder afbud. Johnny kender ikke sin vagtplan, så er usikker på, om han kan deltage.
Præmier: En grisejagt
Beskrevet i ”to do listen”

Ad 5)
Eventuelt: Ingen kommentarer

Ad 6)
Næste møde: 14. september kl. 18.00 med gennemgang af regnskabet
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 20. april 2020 kl. 19:00
Fraværende:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Nyt kredsmøde skal være afholdt inden 16/8 – hvem deltager?
5. Planlægning i forhold til:
a. Sommerfest
6. Ny arbejdsdag?
7. Eventuelt
8. Næste møde: 15. juni kl. 19.00

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.

Ad 2)
Ingen bemærkninger til sidste referat.

Ad 3)
Runde:
Dorit: Kassen Kr. 11.921,50 Danske Bank: Kr. 104.876,79. P.t. har foreningen 393 medlemmer.
Der er tegnet forsikring af hjertestarteren ved trykforsikring – 1.750 kr. for en 5 årig periode.
Bestyrelsesansvarsforsikring – Danmarks Jægerforbund arbejder på at tegne en sådan forsikring, som omfatter de lokale jagtforeningers bestyrelser.
Dennis Bagger – vores kommende jagttegnsunderviser, skulle have været på kursus i foråret 2020, men dette blev aflyst pga. for få deltagere. Forventes gennemført i august måned.
Der skal sættes lyd op ved affaldscontaineren.
El-forbrug i 2018 – 21. 575,57 kr. / 2019 – 15.818,84 kr.
Johnny: Har klippet buskene ned rundt omkring på området.
Leif: Borde og bænke er malet og samlet. Der er ikke ros til indkøberne for at have købt bænkesæt, der kræver vedligeholdelse.
Ole: Holdskydningen er aflyst pga. Covid-19. Kragedag og fastelavnsskydningen blev vel overstået – men også her for få deltagere – kun 9 deltagere til fastelavnsskydningen.
Der er p.t. uddannet 3 reguleringsjægere i Stenlille Jagtforening. Sættes på hjemmesiden Claus Bomand Johansen tlf.2048033, Ole Holck tlf. 22461992, Niels Riber Rasmussen tlf. 30314415
Sorø Jægerråd bakker op om indstilling af Torben Møller Nielsen som medlem af hovedbestyrelsen.
Arne: Hjertestarteren er kommet op siden sidste møde. Sidder udenfor under overdækningen.
Ca. 30 deltagere til foredraget med Per Kauffmann og ca. 30 til foredrag ved dyrlægen. To meget spændende arrangementer, vi kunne dog ønske os større tilslutning.
Hundetræningen blev desværre stoppet 2 gange før tid pga. Covid-19. Ligeledes er apporteringstræningen blevet aflyst. Vi tilstræber at starte app. træning op senere i år, med de nødvendige restriktioner.
Allan: Ingen bemærkninger
Lene: Ingen bemærkninger

Ad 4)
Forventes afholdt som aftenmøde den 11/8 – vi mangler mere præcis information

Ad 5)
Pralemorgen og sommerfest: Vi må afvente udmeldinger omkring forsamlingsforbuddet, inden vi tager stilling til om arrangementerne kan gennemføres.

Ad 6) Ny arbejdsdag: Vi skal have lavet trappen på et tidspunkt – efter 10. maj. Johnny, Arne og Allan aftaler en dag

Ad 7)
Eventuelt: Johnny og Allan sprøjter for bjørneklo
Vi mangler tegninger over kloarken på området. Allan kontakter Hjarnø vedr. dette.

Ad 8)
Næste møde: 15. juni kl. 19:00.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 13.januar 2020 kl. 19:00
Fraværende: Lene Henriksen

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Kredsmøde den 14. marts – hvem deltager?
5. Planlægning i forhold til:
a. Kragedagen
b. Foredrag med Per Kauffmann
c. Foredrag v/Odsherred Dyrehospital
d. Trofæaften
6. Ny arbejdsdag
7. Eventuelt
8. Næste møde – 20 april kl. 19:00

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.


Ad 2) Ingen bemærkninger til sidste referat.


Ad 3) Runde:
Dorit: Kassen Kr. 3.320,50 Danske Bank: Kr. 57.925,44
Johnny: Ingen bemærkninger
Leif: Ingen bemærkninger
Ole: Hjertestarter får besked i næste uge.
Arne: Fanget muldvarper, lavet pladsen til affaldscontaineren, de nye vedtægter er ikke kommet på hjemmesiden ps. Lene vil du sørge for det.
Allan Pedersen: Ingen bemærkninger


Ad 4) Deltagelse i Kredsmøde : Arne Nielsen, Ole Holck, Lene Henriksen, Carl Åge Arnenstrøm?, Jens Marcher?, Søren Godtfredsen? M.fl. vi kan komme 8 pers.


Ad 5) a. Kragedagen: Ole har styr på kragedagen, Per og Niels kommer.
b. Foredrag med Per Kauffmann: Arne, Dorit, Allan kommer, måske flere. Mødetid kl 17:30
Pia bager drømmekage.
c. Foredrag v/Odsherred Dyrehospital: Johnny ordner det hele mandag aften. Arne, Dorit måske
flere mødetid kl. 17:30 Arne kommer med kage.
d. Trofæaften: Ole, Arne, Dorit, Johnny, Lene? Mødetid kl. 17:30 vi taler sammen senere.


Ad 6) Ny arbejdsdag: 21. marts kl. 9:00 – Leif har sav med, trappen skal laves, hjertestarteren skal
hænges op, buske og træer beskæres, borde/bænke monteres.


Ad 7) Eventuelt: Dennis Bakke skal på ny kursus den 9. marts 2020 foreningen betaler.
Rådighedspuljen ansøgningsfrist 15. januar 2020 vi vil søge til Per Kauffmann.
Overnatning i Nakskov til 3 personer 6. og 7. marts. Ole finder det billigste.


Ad 8) Næste møde: 20 april kl. 19:00.


 

  Til toppen af siden

I vores jagtforeningen

 

OBS OBS OBS

--------------------------------------------
Meld dig ind i vores jagtforening her

-----------------------------------------------

Hent og se vores program for 2020

----------------------------------------------

 

Kommende aktiviteter

Jagthornsblæsning
Tor Okt 22, 2020 @19:15 -
Jagthornsblæsning
Tor Okt 29, 2020 @19:15 -
Jagthornsblæsning
Tor Nov 05, 2020 @19:15 -
Jagthornsblæsning
Tor Nov 12, 2020 @19:15 -
Jagthornsblæsning
Tor Nov 19, 2020 @19:15 -