Stenlille jagtforening

Din lokale jagtforening

content12.png

Dagsorden/mødereferat

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 08. juni 2020 kl. 19:00
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Planlægning i forhold til: Sommerfest
5. Eventuelt
6. Næste møde – 14. september kl. 18.00 med gennemgang af regnskabet

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.
Ad 2) Inspektions tur på området. Arne har sprøjtet for bjørneklo for ca. 10 dage siden. Dette bør gentages om ca. 14 dage. Johnny og Allan gør det næste gang.
Der skal klippes ned rundt omkring, så man kan køre med plæneklipperen uden problemer.
Remissen i bunden af området burde tyndes ud –de små birketræer bør fælles.
Ad 3) Runde:
Dorit: Kassen Kr. 4.647,50 Danske Bank: Kr. 116.246,36
Bestyrelses ansvarsforsikring er etableret gennem Danmarks Jægerforbund – gratis
Der er søgt gennem Jægerforbundets pulje til støjdæmpning i det lille hus. Der er indhentet tilbud fra tømrer og elektriker – pris ca. 50.000 kr. i alt.
Dennis skal på kursus (jagttegnsundervisning) den 24/8.
”Sorø-ordningen” er i år rykket til 12. juni. Der er søgt som vanligt.
Der er søgt om tilskud til ”tabt indtjening pga. aflyste arrangementer”. Det forventes ikke, at vi kommer i betragtning.
Johnny: Har fået nyt arbejde med tre-holds-skifte. Det giver nogen udfordringer ikke at kende sin vagtplan ret langt ud i fremtiden.
Leif: Leif købte en “grisejagt” i Sverige ved sidste sommerfest. Har været afsted – en god tur. Henrik Højlund vil gerne donere en grisejagt mere. Denne udloddes ved julefrokosten
Ole: Hubertus huset afholder Countryfair den 11.-12. september 2020. “ To af foreningens regulerings jægere har p.t. skudt ca. 55 råger (kontakten sker gennem kommunen).
Foreslår at sælge den gamle plæneklipper og i stedet købe en brugt ”front-klipper”.
Arne: Intet udover det, der er taget til referat under andre punkter.
Vi skal have opsat plankeværk langs vejen ovenfor det store hus.
Allan: Ingen bemærkninger
Lene: Vi har en aftale om, at dagsordenen sendes ud 1 uge før bestyrelsesmødet. Derfor bedes I huske at sende evt. punkter til dagsordenen forinden.
Ad 4) Vi rykker sommerfesten til 11/7. Allan melder afbud. Johnny kender ikke sin vagtplan, så er usikker på, om han kan deltage.
Præmier: En grisejagt
Beskrevet i ”to do listen”
Ad 5) Eventuelt: Ingen kommentarer
Ad 6) Næste møde: 14. september kl. 18.00 med gennemgang af regnskabet
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 20. april 2020 kl. 19:00
Fraværende:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Nyt kredsmøde skal være afholdt inden 16/8 – hvem deltager?
5. Planlægning i forhold til:
a. Sommerfest
6. Ny arbejdsdag?
7. Eventuelt
8. Næste møde: 15. juni kl. 19.00

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.
Ad 2) Ingen bemærkninger til sidste referat.
Ad 3) Runde:
Dorit: Kassen Kr. 11.921,50 Danske Bank: Kr. 104.876,79. P.t. har foreningen 393 medlemmer.
Der er tegnet forsikring af hjertestarteren ved trykforsikring – 1.750 kr. for en 5 årig periode.
Bestyrelsesansvarsforsikring – Danmarks Jægerforbund arbejder på at tegne en sådan forsikring, som omfatter de lokale jagtforeningers bestyrelser.
Dennis Bagger – vores kommende jagttegnsunderviser, skulle have været på kursus i foråret 2020, men dette blev aflyst pga. for få deltagere. Forventes gennemført i august måned.
Der skal sættes lyd op ved affaldscontaineren.
El-forbrug i 2018 – 21. 575,57 kr. / 2019 – 15.818,84 kr.
Johnny: Har klippet buskene ned rundt omkring på området.
Leif: Borde og bænke er malet og samlet. Der er ikke ros til indkøberne for at have købt bænkesæt, der kræver vedligeholdelse.
Ole: Holdskydningen er aflyst pga. Covid-19. Kragedag og fastelavnsskydningen blev vel overstået – men også her for få deltagere – kun 9 deltagere til fastelavnsskydningen.
Der er p.t. uddannet 3 reguleringsjægere i Stenlille Jagtforening. Sættes på hjemmesiden Claus Bomand Johansen tlf.2048033, Ole Holck tlf. 22461992, Niels Riber Rasmussen tlf. 30314415
Sorø Jægerråd bakker op om indstilling af Torben Møller Nielsen som medlem af hovedbestyrelsen.
Arne: Hjertestarteren er kommet op siden sidste møde. Sidder udenfor under overdækningen.
Ca. 30 deltagere til foredraget med Per Kauffmann og ca. 30 til foredrag ved dyrlægen. To meget spændende arrangementer, vi kunne dog ønske os større tilslutning.
Hundetræningen blev desværre stoppet 2 gange før tid pga. Covid-19. Ligeledes er apporteringstræningen blevet aflyst. Vi tilstræber at starte app. træning op senere i år, med de nødvendige restriktioner.
Allan: Ingen bemærkninger
Lene: Ingen bemærkninger
Ad 4) Forventes afholdt som aftenmøde den 11/8 – vi mangler mere præcis information
Ad 5) Pralemorgen og sommerfest: Vi må afvente udmeldinger omkring forsamlingsforbuddet, inden vi tager stilling til om arrangementerne kan gennemføres.
Ad 6) Ny arbejdsdag: Vi skal have lavet trappen på et tidspunkt – efter 10. maj. Johnny, Arne og Allan aftaler en dag
Ad 7) Eventuelt: Johnny og Allan sprøjter for bjørneklo
Vi mangler tegninger over kloarken på området. Allan kontakter Hjarnø vedr. dette.
Ad 8) Næste møde: 15. juni kl. 19:00.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 13.januar 2020 kl. 19:00
Fraværende: Lene Henriksen

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Kredsmøde den 14. marts – hvem deltager?
5. Planlægning i forhold til:
a. Kragedagen
b. Foredrag med Per Kauffmann
c. Foredrag v/Odsherred Dyrehospital
d. Trofæaften
6. Ny arbejdsdag
7. Eventuelt
8. Næste møde – 20 april kl. 19:00

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.


Ad 2) Ingen bemærkninger til sidste referat.


Ad 3) Runde:
Dorit: Kassen Kr. 3.320,50 Danske Bank: Kr. 57.925,44
Johnny: Ingen bemærkninger
Leif: Ingen bemærkninger
Ole: Hjertestarter får besked i næste uge.
Arne: Fanget muldvarper, lavet pladsen til affaldscontaineren, de nye vedtægter er ikke kommet på hjemmesiden ps. Lene vil du sørge for det.
Allan Pedersen: Ingen bemærkninger


Ad 4) Deltagelse i Kredsmøde : Arne Nielsen, Ole Holck, Lene Henriksen, Carl Åge Arnenstrøm?, Jens Marcher?, Søren Godtfredsen? M.fl. vi kan komme 8 pers.


Ad 5) a. Kragedagen: Ole har styr på kragedagen, Per og Niels kommer.
b. Foredrag med Per Kauffmann: Arne, Dorit, Allan kommer, måske flere. Mødetid kl 17:30
Pia bager drømmekage.
c. Foredrag v/Odsherred Dyrehospital: Johnny ordner det hele mandag aften. Arne, Dorit måske
flere mødetid kl. 17:30 Arne kommer med kage.
d. Trofæaften: Ole, Arne, Dorit, Johnny, Lene? Mødetid kl. 17:30 vi taler sammen senere.


Ad 6) Ny arbejdsdag: 21. marts kl. 9:00 – Leif har sav med, trappen skal laves, hjertestarteren skal
hænges op, buske og træer beskæres, borde/bænke monteres.


Ad 7) Eventuelt: Dennis Bakke skal på ny kursus den 9. marts 2020 foreningen betaler.
Rådighedspuljen ansøgningsfrist 15. januar 2020 vi vil søge til Per Kauffmann.
Overnatning i Nakskov til 3 personer 6. og 7. marts. Ole finder det billigste.


Ad 8) Næste møde: 20 april kl. 19:00.


 

  Til toppen af siden

I vores jagtforeningen

 

OBS OBS OBS

--------------------------------------------
Meld dig ind i vores jagtforening her

-----------------------------------------------

Hent og se vores program for 2020

----------------------------------------------

 

Kommende aktiviteter

Lydighedstræning
Tor Aug 06, 2020 @19:00 -
Lydighedstræning
Tor Aug 13, 2020 @19:00 -
Fisketur
Lør Aug 15, 2020 @07:00 -
Lydighedstræning
Tor Aug 20, 2020 @19:00 -
TeamLady på skovtur
Ons Aug 26, 2020 @15:00 -